เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา ชีววิทยา 1 ว31241
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

แสดง 6 รายการ
บทที่ เรื่องเนื้อหา
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
บทที่ เรื่องเนื้อหา
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เนื้อหาการบรรยาย 
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เนื้อหาการบรรยาย 
เฉลยแบบทดสอบการสลายสารอาหารระดับเซลล์ เฉลยแบบทดสอบ cellular respiration 
4. ระบบย่อยอาหาร เนื้อหาการบรรยาย 
4. การสลายสารอาหารระดับเซลล์ (แบบใช้ออกซิเจน) เนื้อหาการบรรยาย 
5   การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ เฉลย 
แสดง 6 รายการ