บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
แสดง 7 รายการ
เรื่องลิงค์ข้อมูลหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เรื่องลิงค์ข้อมูลหมายเหตุ
1. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Click  
2. สารอนินทรีย์ Click  
3. สารอินทรีย์ + คาร์โบไฮเดรต Click  
4. โปรตีน Click  
5. ลิพิดและกรดนิวคลีอิก Click  
6. วิตามิน Click  
7. ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต Click  
แสดง 7 รายการ