ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษา 

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT