ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓     
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา DLIT


คำสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบ DLIT