อบรม DLIT

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer  

จุดอบรม จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2558


9 สิงหาคม 2558

 • 09.00 น. เปิดงานโดย  
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 

IMG_3787.JPG


 • 09.30 น. - 10.13 น. บรรยาพิเศษ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ"                                      โดยนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. 


 • 10.40 น. - 12.00 น. บรรยาย  "การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (Distance learning information technology : DLIT) โดย  นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
 •  

  DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 15,553โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)  มี 5 รูปแบบ คือ

  1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพa

  2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน

  3. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์

  4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ

  5. DLIT Assessment  คลังข้อสอบ

            1.   DLIT Classroom คือ การขยาย ห้องเรียนแห่งคุณภาพจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 15,553 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ สทศ.ให้ต้นสังกัดเร่งพัฒนา โดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเว็บไซต์ www.dlit.ac.th โดยให้โรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนการสอนพร้อมกับครูต้นทางหรือสามารถเรียกดูย้อนหลังในชั่วโมงสอนเสริม โดยครูปลายทางจะดาวน์โหลดให้ชมแบบ Offline ก็ได้ 

            
  2. DLIT Resources คือ คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ให้ครูสามารถนำไปใช้งานได้ทันที มีทั้งสื่อที่เป็นภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เกมส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  ครูสามารถใช้สื่อจาก DLIT Resources นำเข้าสู่บทเรียน  กระตุ้นให้นักเรียนคิด  ใช้สื่อตั้งคำถาม ใช้สื่อเป็นคำตอบ ใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังมีวีดีโอสอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆด้วย  เพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

      3. DLIT Library  คือ ห้องสมุดออนไลน์เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป  ลักษณะ DLIT Library เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้อง  แบ่งเป็นหมวดหมู่ ตอบสนองความต้องการของครู และ ความสนใจของผู้เรียน มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งบทความรูปภาพและวีดีโอ มีระบบค้นคว้าที่ทำได้ง่าย เพิ่มช่องทางให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าสำหรับการเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning)

      4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพคือช่องทางในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กับครูทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  เพราะการจะพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูทั่วประเทศ DLIT PLC  มี ๓ รูปแบบ คือ

                          4.1 สื่อรายการที่ทำให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี หรือ Good Practice ของครูไทยและครูทั่วโลก เช่น  โทรทัศน์ครู

      4.2 กิจกรรมการแบ่งปันและการเรียนรู้หรือ Share and Learn ผ่านกิจกรรมต่างๆและผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ครูมีนวัตกรรมก็นำเสนอผ่านช่องทาง DLIT PLC คุณครูสนใจก็เลือกไปประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมใดถูกเลือกมากก็อาจจัดเป็นผลงานรางวัลต่อไป

      4.3 กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง หรือ  Coaching and Mentoring  กิจกรรมที่สร้างครูหรือผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญแล้วพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ชี้แนะหรือพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโรงเรียน โดยอาจสร้างครู หรือผู้บริหารในโรงเรียนเอง  DLIT PLC จะทำให้ครูไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกัน พัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น

  5. DLIT Assessment คือคลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 DLIT Assessment คลังข้อสอบเป็นการสอบที่เรียกว่า Assessment for Learning สอบเพื่อเรียน  ไม่ใช้เรียนเพื่อสอบ  นั่นคือ ครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ได้ตลอดเวลา  เพื่อสอนเสริมและวางแผนการสอนให้ตรงกับ ความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ คลังข้อสอบ DLIT Assessment ยังมีข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบเพื่อการเตรียมตัวสอบแบบต่างๆ เป้าหมายสำคัญ DLIT Assessment มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

   


 • 13.00 น. - 14.30 น.  หัวข้อการอบรม "Professional Learning Communities"

ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย  
ศึกษานิเทศก์
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เอกสารประกอบการบรรยาย

เนื้อหา
        DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน 
ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    DLIT เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประกอบการสอนนักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา 
    DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง
DLIT มี 5 รูปแบบ
1. DLIT Classroom
ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครูปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด
2. DLIT Resources
คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. DLIT Digital Library
ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้
4. DLIT PLC (Professional Learning Community)
การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn
5. DLIT Assessment
คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 •  14.30 น - 16.40 น.   DLIT (ต่อ) โดยว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย  
IMG_3798.JPG10 สิงหาคม 2558

09.00 . - 12.OO น.
บรรยายโดย 
ชวพงศธร ไวสาริกรรม


IMG_3820.JPG

IMG_3818.JPG

***Hotmail ให้พื้นที่ 140 GB และจะเพิ่มอีก 100 GB เป็น 240 GB


bur_282@office.dlit.ac.th
bur_282@office.dlit.ac.th
pass@word1

channarong@office.dlit.ac.th


ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Microsoft Online Services https://portal.office.com/admin/default.aspx 


 • การค้นหาผ่าน bing 
 • OneDrive @ Office 365 for DLIT   ไม่จำกัด

  Documents 

 • Lync + Skype   Skype for Business


 • calendar
 • Skype


13.00 น. 14.40 น.


 • เทคนิคการใช้เอกเซล (Ctrl+Shift  --> ลูกศรลง = การเลือกข้อมูล)
 • การใช้ if
 • การตัดเกรด v look up
 • การสร้าง Classroom (Yammer)
 • การสร้างไซต์ การตั้งค่าการแชร์
 • Calendar

เอกสารประกอบการบรรยาย

office 2013 เชื่อมกับ office 365 ได้

11 สิงหาคม 2558 -

09.00 น. - 12.00 น.
 • ชมผลงาน และการแชร์ประสบการณ์จากผู้ช่วยวิทยากร office365  
 • ลิงค์ส่งผลงาน  (ไม่เกินมีนาคม 2016)
 • การสร้างกลุ่ม yammer


 • การสร้างแบบสอบถาม 

 • การสร้างเกมส์ใน kahoot
 • เทคนิค word  (Ctrl + enter = ขึ้นหน้าใหม่)
 • Ctrl + enter
 • การเปิดหน้าใหม่ Ctrl + n
 • การพิมพ์อักษร (การดึงตัว help จาก microsoft ใหม่มาให้)  
 • ใช้สูตร =rand(x,x)    
 • x แรก คือ ย่อหน้า  
 • x ที่สองบรรทัดในย่อหน้า
 • =ran(25,25)  
 • สุ่มการใช้งาน microsoft
 • การใส่เลขหน้า
 • การใส่หน้า word
 • การใส่สารบัญ
 • การเยื้อง
 • การพิมพ์ข้อสอบ
 • วีดีโอ
 • Sway (portfollio,ประวัติ)
13.00 น. - น.

www.educatornetwork.com

 •   เทคนิค ppt  จัดแนวกล่องข้อความ
 •   Ctrl + m สไลค์หน้าถัดไป
 • office.microsoft.com/th-th
 • xxxxxxxxxx/en-us

admin@srk1.onmicrosoft.com
46110073Ron

ronnachai@srk1.onmicrosoft.com
Ron46110073


วิทยากร
v-chavaw@microsoft.com
eak@pil.in.th


LINE : eakmicrosoft

FACE : CHAVAPONGSATHON


13 Aug 2015 แชร์ประสบการณ์โดย 
 • jotform
 • powtoon

test


Comments