กลับหน้าแรก รายวิชา ว30213

กิจกรรมที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2564 
คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05

คำชี้แจง : ศึกษาแผนภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามลง >> กระดานนำเสนอ ด้านล่าง ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล เลขที่

ข้อ 1

  • ถ้าเราเอานกออกไปจากสายใยอาหารนี้ จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ให้นักเรียนเขียนอธิบาย (เลขที่คู่ตอบข้อนี้)   
  • ถ้าเราเอาหนอนใบไม้ออกไปจากสายใยอาหารนี้ จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ให้นักเรียนเขียนอธิบาย (เลขที่คี่ตอบข้อนี้) ข้อ 2
  • จากข้อ 1 สิ่งมีชีวิตดังกล่าว คือ ข้อใดในสายใยอาหาร ตอบโดยเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ (A, B, C, D หรือ E)
A = primaryproducers
B =primary  consumers 
C =secondary  consumers                                                         
D =tertiary  consumers
E =Quaternary consumer