tmd

โพสต์24 เม.ย. 2560 18:42โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2560 18:43 ]

กรมอุตุนิยมวิทยา 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27


การรับสมัคร ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560   

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา จำนวน 100 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
    (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท 
    (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
        ***ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

    คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด 
    คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. 

อ่านต่อได้ที่: https://tmd.job.thai.com/

ไฟล์แนบ Download


รับตรงระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 59

โพสต์14 มิ.ย. 2559 01:01โดยChannarong Moomthongรับตรงระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 59

 
คณะและสาขาที่เปิดรับ
>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ศศ.บ.ภาษาไทย
- ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
- ศศ.บ.ภาษาจีน
- ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
- ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า)
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)

- วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

จำนวนรับทั้งหมด 
>280 คน ยืนได้สองอันดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
>สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
>เกรดเฉลี่ยตามที่สาขาระบุไว้


เกณฑ์การคัดเลือก
>ใบสมัคร
>สอบสัมภาษณ์

ค่าสมัครสอบ
>300 บาท

Cr : https://blog.eduzones.com/ezcampus/162803

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:09โดยAdmin Sapa   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:10 ]

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ 16 - 27 ธันวาคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัครมี 2 แบบ/จำนวนรับ ดังต่อไปนี้

            1. บุคคลทั่วไป


            2. โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติประกาศ/ระเบียบการ

                 1. บุคคลทั่วไป

                2. โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติCr : http://www.nursepolice.go.th/


tu.ac.th

โพสต์26 พ.ย. 2558 22:13โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2558 16:57 ]

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2559


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการรับตรง

กำหนดการรับสมัคร
- 2 - 30 พฤศจิกายน 2558 * เปิดระบบรับสมัคร เวลา 09.00 น. * ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
*คุณสมบัติอ่านที่ระเบียบการท้ายล่าง

คณะ/สาขา/จำนวนรับปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559

โพสต์16 ก.ย. 2558 00:58โดยChannarong Moomthong

 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559
Khon Kaen University

โพสต์16 ก.ย. 2558 00:56โดยChannarong Moomthong

ตารางกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://apply.kku.ac.th/


Mahasarakham university

โพสต์16 ก.ย. 2558 00:52โดยChannarong Moomthong

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://www.acad2.msu.ac.th/quota2559/
1-7 of 7