edu-bio‎ > ‎

รับตรงระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 59

โพสต์14 มิ.ย. 2559 01:01โดยChannarong Moomthong


รับตรงระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 59

 
คณะและสาขาที่เปิดรับ
>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ศศ.บ.ภาษาไทย
- ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
- ศศ.บ.ภาษาจีน
- ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
- ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า)
- ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)

- วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

จำนวนรับทั้งหมด 
>280 คน ยืนได้สองอันดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
>สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
>เกรดเฉลี่ยตามที่สาขาระบุไว้


เกณฑ์การคัดเลือก
>ใบสมัคร
>สอบสัมภาษณ์

ค่าสมัครสอบ
>300 บาท

Cr : https://blog.eduzones.com/ezcampus/162803

Comments