กรมอุตุนิยมวิทยา 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27


การรับสมัคร ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560   

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา จำนวน 100 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
    (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท 
    (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
        ***ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

    คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด 
    คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. 

อ่านต่อได้ที่: https://tmd.job.thai.com/

ไฟล์แนบ Download