ให้นักเรียนตรวจสอบ Email Address ของตนเองเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียน ในรายวิชาชีววิทยา1 
และนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนด้านอื่นๆ
แสดง 5 รายการ
ระดับชั้นEmail Addressหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ระดับชั้นEmail Addressหมายเหตุ
ม.4/1 Click  
ม.4/2 Click  
ม.4/3 Click  
ม.4/4 Click  
ม.4/5 Click  
แสดง 5 รายการ