กลับหน้าแรก รายวิชา ว30213


วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว30213 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั้น ม.4/7 (การโรงเเรม)

รายชื่อเข้าเรียน
วันที่ 12 มกราคม 2564 
คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05

นายจตุพร​ ดัชถุยาวัตร​ เลขที่1
นางสาวสุภาพร ศรีลา เลขที่13
นางสาววริศรา ชัยภา เลขที่12
นายเอกวัฒน์ นาจันทัด เลขที่2
นางสาวนริศรา จันทร์ศรีทอง เลขที่5
นางสาว วาสนา โพธิ์งาม เลขที่21
นางสาวมิ่งกมล สันทาลุนัย เลขที่10
นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรสุวรรณ เลขที่8
นางสาวภัทราพร ศรีลา เลขที่9
นางสาวนฤมล พิลา เลขที่6
นางสาว มณีรัตน์ สุดาจันทร์ เลขที่ 20
นางสาวสุภารัตน์ กระสังข์ เลขที่14
นางสาวอนุศรา บุราคร
นางสาวอลิสดา ทองแย้ม เลขที่ 15
นางสาวรัตนาพร พูดเพราะ เลขที่11
นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วประสานสุข เลขที่4
นางสาว อรนิสา บุญเสริม เลขที่23
นางสาว ปารวี มานุจำ เลขที่18
นางสาวพนิดา บุญเสริม เลขที่19
นางสาว รจนา เพชรสุวรรณ เลขที่17รายชื่อเข้าเรียน
วันที่ 5 มกราคม 2564 
คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05
นางสาวสุภาพร ศรีลา
นายเอกวัฒน์ นาจันทัด
นางสาวสุภารัตน์ กระสังข์
นางสาว วาสนา โพธิ์งาม
นางสาวอรนิสา บุญเสริม
นางสาวรัตนาพร พูดเพราะ
นายจตุพร​ ดัชถุยาวัตร​ 
นางสาวนริศรา จันทร์ศรีทอง
นางสาว วริศรา ชัยภา
นางสาว ปารวี มานุจำ
นางสาวพนิดา บุญเสริม
นางสาว รจนา เพชรสุวรรณ
นางสาวภัทราพร ศรีลา
นางสาวนฤมล พิลา
นางสาวอนุศรา บุราคร