เวลาเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/WopiFrame.aspx?docid=001a0a316e5834188b6ad8c0b669f7cd1&authkey=AWBA3aDBX-sIUf9flJeqoyE&action=view