ตัวอย่างงานศึกษาค้นคว้าแบบ Online

หมายเหตุ 
    • ส่งงานแบบเอกสารออนไลน์ 
    • ตรวจงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานแบบออนไลน์
    • นักเรียนสามารถแก้ไขงานแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา
    • ไม่ต้องส่งชิ้นงานแบบเอกสารหรือรูปเล่มเสียงไม่ชัดครับ เพิ่งลองทำครั้งแรกโดยโปรแกรมฟรี