ารบ้าน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/1

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn

คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 1)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)

คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 3-4)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรื่่อง น้ำและแร่ธาตุ แล้วตอบคำถามในใบงานที่ 8 ลงสมุดให้เรียบร้อย👇
        กำหนดส่ง วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ในคาบเรียน
    2. เมื่อตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่าง👇  (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 8)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563