ารบ้าน
วิชาชีววิทยา2 รหัส ว31242
ม.4/1

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn

คาบเรียนออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 15  มกราคม 2564
(ตารางเรียนศุกร์ คาบ 1)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง มิวเทชันระดับยีน
     2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5 เรื่อง มิวเทชันระดับยีน
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)
คาบเรียนออนไลน์ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 7-8)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
     2. ให้นักเรียนสรุปเนื้อหา เรื่อง การถอดรหัสและการแปลรหัส ลงในกระดาษ A4 
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 4)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
     2. สืบค้นข้อมูลและทำใบงานที่ 4 เรื่อง การถอดรหัสและการแปลรหัส (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย) ส่งในคาบเรียน
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนออนไลน์ วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 7-8)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ
     2. สืบค้นข้อมูล เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้ (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย)
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)

คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 1)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 3-4)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรื่่อง น้ำและแร่ธาตุ แล้วตอบคำถามในใบงานที่ 8 ลงสมุดให้เรียบร้อย👇
        กำหนดส่ง วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ในคาบเรียน
    2. เมื่อตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่าง👇  (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 8)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563