ม.4/1
 ห้องปกติ(วิทย์-คณิต)
 ม.4/2 
ห้องปกติ(วิทย์-คณิต)
 ม.4/3 
ห้องปกติ(วิทย์-คณิต)
 ม.4/4 
ห้องปกติ(วิทย์-คณิต)
 ม.4/6
 
ห้องศิลป์-ภาษา
 ม.4/7 ห้องทวิศึกษา
 ม.4/8 ห้องทวิศึกษา