การส่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/WopiFrame.aspx?docid=06b0855f3583a443394f5d5b676f82d56&authkey=AQIxu1ABuDq5C_Dc3MNcmaE&action=view