การส่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/WopiFrame.aspx?docid=017a4e9b5a4cc4205b3c91ba55b47c28c&authkey=AeSqh7AW4Su2NYAXOOPzx6c&action=view