โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิตอลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 59 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี