ประเมินผลครั้งที่ 1
 ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)

ประเมินผลครั้งที่ 2 ความรู้การใช้งานระบบออนไลน์ (Living Online)

ประเมินผลครั้งที่ 3  ความรู้การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications

(***ผลการสอบ ไม่มีผลกับการประเมินผลการผ่านโครงการ )


ผลการสอบเกียรติบัตรสอบผ่านทั้ง 3 โปรแกรมเกียรติบัตตรผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาครูรุปแบบครบวงจร


หลังจากการอบรม ให้ครูนำความรู้มาขยายผลให้แก่นักเรียนจำนวน 10 คน 

และให้นักเรียนทำการทดสอบความรู้จากแบบทดสอบของโครงการอบรม นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซนต์

รูผู้เข้าอบรมจึงจะผ่านโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

หลักสูตประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้และผ่านเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ดังรายชื่อต่อไปนี้

(***ผลการสอบนักเรียน มีผลต่อการประเมินผลการผ่านโครงการของครู)

ตัวอย่างเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ

ภาพการอบรม