แนวข้อสอบปลายภาค 1/2563
ม.4/6

ปรนัย 40 ข้อ (20 คะแนน)เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้
  • เนื้อหาข้อสอบกลางภาค (ศึกษารายละเอียดเฉลยข้อสอบกลางภาค หัวข้อที่ 1
  • เนื้อหาข้อสอบ O-NET เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (ศึกษาเฉลยข้อสอบ O-NET ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต หัวข้อที่ 2*** แก้ไขเฉลยข้อที่ 8 เเก้ไขวันที่ 8/11/63 เวลา 10.00 น.
  • เนื้อหาแบบทดสอบดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตออนไลน์ (ศึกษาเฉลยแบบทดสอบดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต หัวข้อที่ 3)

อัตนัย 7 ข้อ (10 คะแนน)เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้
  • เนื้อหาแบบฝึกหัดตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (ศึกษารายละเอียดเฉลยแบบฝึกหัด หัวข้อที่ 4) 
  • เนื้อหาคำถามจากแผนผังกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย (ศึกษารายละเอียดเฉลยคำถาม หัวข้อที่ 5) 
* * *
1. เฉลยข้อสอบกลางภาค
  • ลิงค์ไฟล์เอกสาร Click

2. เฉลยข้อสอบ O-NET ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
  • ลิงค์ไฟล์เอกสาร Click

3. เฉลยแบบทดสอบดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต Click
ลิงค์แบบทดสอบออนไลน์ >>> Click


4. เฉลยแบบแบบฝึกหัดก่อนเรียน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต


5. เฉลยคำถามแผนผังกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย


1. ร่างกายคนมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้อย่างไร
แนวคำตอบ 
  • ร่างกายคนสามารถรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายไว้ได้ เพราะมีศูนย์ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่สมองส่วนไฮโพทาลามัส ส่วนกลไกการรักษาอุณหภูมิ ยกตัวอย่าง ถ้าสภาพอากาศหนาว ร่างกายจะมีการปรับตัว เช่น เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม หลอดเลือดหดตัว ต่อมเหงื่อไม่สร้างเหงื่อ ขนลุก เกิดการหนาวสั่น เป็นต้น 

2. เพราะเหตุใดเมื่อนักเรียนอยู่กลางแดดหรือเล่นกีฬาจึงหน้าแดงและมีเหงื่อออกมาก
แนวคำตอบ 
  • เพราะเมื่อร่างกายได้รับความร้อนจากแสงแดดหรือเล่นกีฬากลางแจ้ง จะเกิดความรู้สึกร้อน เพราะอุณหภูมิของเลือดสูงขึ้น ทำให้ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิที่ไฮโพธาลามัสส่งสัญญาณไปกระตุ้นหลอดเลือดให้ขยายตัว เลือดไหลเร็วขึ้น ส่งกระแสเลือดมายังหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนัง ซึ่งกระแสเลือดนี้ได้พาความร้อนมาระบายออกที่ผิวหนังด้วย จึงทำให้ผิวหนังแดงขึ้น นอกจากนั้นต่อมเหงื่อยังมีการขับเหงื่อออกมาช่วยระบายความร้อนอีกด้วย 
3. เมื่ออยู่ในห้องที่อากาศเย็นจัดมือของนักเรียนจะซีด ขนลุกและหนาวสั่น นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวคำตอบ
  • เมื่ออากาศเย็นจัด หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังจะหดตัว เพื่อลดการสูญเสียความร้อนจึงทำให้มือซีด กล้ามเนื้อยึดเส้นขนที่ผิวหนังจะหดตัวดึงให้เส้นขนที่ผิวหนังลุกตั้งขึ้น เพื่อลดการระบายความร้อนที่ผิวหนัง และเกิดอากรหนาวสั่น เพราะกล้ามเนื้อลายมีการหดตัวเเละสั่นเพื่อการสร้างความร้อน