วิชาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ว31142
ชั้น ม.4 ห้องทวิศึกษา


ตัวชีวัด
1.ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
2.ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
3.สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุรหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่นๆและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4.อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ