แสดง 22 รายการ
ว/ด/ปเรื่องเกียรติบัตรหน่วยงาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ว/ด/ปเรื่องเกียรติบัตรหน่วยงาน
21 มกราคม 2564 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖) Click สพฐ. สสวท. 
15 พฤษภาคม 2563 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน : ชุดที่ 2 Click สพม.33 
15 พฤษภาคม 2563 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน : ชุดที่ 1 Click สพม.33 
15 พฤษภาคม 2563 การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) Click สพม.33 
8 พฤษภาคม 2563 การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Click คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7 พฤษภาคม 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) Click สพฐ. 
7 พฤษภาคม 2563 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-๑๙) ผ่านระบบประชุมทางไกล Click สพฐ. 
6 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน เนื่องในวันวิสาขบูชา Click กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
2 พฤษภาคม 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) Click สพฐ. 
13 เมษายน 2563 Data Visualization Click สำนักงาน ก.พ. 
13 เมษายน 2563 การออกแบบ Infographic [Infographic Design] Click Thai MOOC 
11 เมษายน 2563 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Click สพม.33 
10 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) Click สพม.33 
8 เมษายน 2563 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล Click สำนักงาน ก.พ. 
7 เมษายน 2563 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Click ภาควิชารัฐศาสตร์ มจร. 
7 เมษายน 2563 ภาษาจีนแบบวัยรุ่น Click STARFISH ACADEMY 
4 เมษายน 2563 PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด Click กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4 เมษายน 2563 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Click สพม.33 
4 เมษายน 2563 เทคนิคและเครื่องมือสำหรับ Work From Home Click STARFISH ACADEMY 
4 เมษายน 2563 การเป็นครูในศตวรรษ 21 Click STARFISH ACADEMY 
4 เมษายน 2563 Creative Thinking Classroom Design Click STARFISH ACADEMY 
4 เมษายน 2563 Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต ระยะเวลา 2 ชั่วโมง Click STARFISH ACADEMY 
แสดง 22 รายการ
Comments