ตัวอย่างการนำ Padlet ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวอย่างกิจกรรมการปลูกต้นไม้ลดภาะโลกร้อน

ตัวอย่างกิจกรรมแนะนำตัว+เป้าหมายชีวิต