:: ชื่อ - สกุล                                                    
    
    
   

     นายชาญณรงค์  มุมทอง (รณ)
  
:: ประวัติการศึกษา                                                                                                                  
    • ประถมศึกษา                  โรงเรียนบ้านหัวแรต - นาโพธิ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์                            
    • มัธยมศึกษา ตอนต้น        โรงเรียนบ้านหัวแรต - นาโพธิ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
    • มัธยมศึกษา ตอนปลาย     โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

:: ระดับอุดมศึกษา                                                                

    • ปริญญาโท                                          
    • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    • ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
    • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
    • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    • ปริญญาตรี                                                          
    • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จุลชีววิทยา                              
    • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง 
ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

@KKU - 2553

@ร้อย บร. กบร. สส.
1/54

คิดถึงตอนรวมแถววิ่งตอนเช้าๆ
โคตรคิดถึงบ้านเลย...