:: ชื่อ - สกุล                                                    
    
    
   

     นายชาญณรงค์  มุมทอง 
  
:: ประวัติการศึกษา                                                                                                                  
  • ประถมศึกษา                  โรงเรียนบ้านหัวแรต - นาโพธิ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์                            
  • มัธยมศึกษา ตอนต้น        โรงเรียนบ้านหัวแรต - นาโพธิ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  • มัธยมศึกษา ตอนปลาย     โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

:: ระดับอุดมศึกษา                                                                

  • ปริญญาโท                                          
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
  • ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • ปริญญาตรี                                                          
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  • วท.บ. (จุลชีววิทยา)                              
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง 
ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

@KKU - 2553

@ร้อย บร. กบร. สส.
1/54

คิดถึงตอนรวมแถววิ่งตอนเช้าๆ
โคตรคิดถึงบ้านเลย...