ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Arthropoda

 1. มีลำตัวเป็นปล้องและมีรยางค์เป็นข้อๆต่อกัน (jointed appendage) ยื่นออกมาจากแต่ละปล้องของลำตัว
 2. มีจำนวนชนิดมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ ประมาณว่ามีถึงกว่า 9 แสนชนิดที่มนุษย์เราได้ค้นพบ
 3. สามารถอาศัยอยู่ได้ในแทบทุกสภาพภูมิประเทศบนโลก นับว่าประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตบนโลกเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่เราพบสัตว์เหล่านี้ได้แทบทุกหนทุกแห่ง ทุกฤดูกาล และพบเป็นจำนวนมาก
 4. มีโครงสร้างของร่างกายที่แข็งแรง
 5. มีระบบประสาทที่เจริญดี มีอวัยวะรับความรู้สึกหลายชนิด
 6. มีการแบ่งสัดส่วนของร่างกายเป็นข้อปล้องชัดเจน 3ส่วน คือ หัว(Head) , อก(Thorax) และ ท้อง(Abdomen)
 7. ระบบหมุนเวียนเป็นระบบเปิด ประกอบไปด้วยหัวใจ เลือด และแอ่งเลือด (Hemocoel)

สัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา จำแนกออกเป็น 6 คลาส คือ

 1. คลาส อะแรคนิดา (Class Arachnida) ได้แก่ แมงมุม, แมงป่อง, บึ้ง, เห็บ, ไร
 2. คลาส ครัสเตเชีย (Class Crustacea) ได้แก่ กุ้ง, กั้ง, ปู, เพรียง, ไรน้ำ, ไรแดง, ตัวกะปิ, ตัวกุ้งเต้น, เห็บปลา, หนอนสมอ
 3. คลาส อินเซกตา (Class Indecta) ได้แก่ แมลงต่างๆ เช่น มด, เหา, หมัด, ครั่ง, ยุง, ผึ้ง, ปลวก, เรือด, ตั๊กแตน, ผีเสื้อ, ด้วง, มวน ฯลฯ
 4. คลาส ชิโลโพดา (Class Chilopoda) ได้แก่ ตะขาบ, ตะเข็บ
 5. คลาส ไดโพลโพดา (Class Diplopoda) ได้แก่ กิ้งกือ, กระสุนพระอินทร์
 6. คลาส เมอโรสโตมาตา (Class Merotomata) ได้แก่ แมงดาทะเล, เหรา

 
                                               อ้างอิง รูปกุ้ง                                                                                      อ้างอิง รูปปู

 
   อ้างอิง รูปตั๊กแตน                                                                                  อ้างอิง รูปแมงมุม


 
                                          อ้างอิง รูปตะขาบ                                                                                 อ้างอิง รูปแมงดาทะเล