ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Chordata

  1. มีโนโตคอร์ดตลอดชีวิตหรือในช่วงหนึ่งของชีวิตโดยมีตำแหน่งอยู่ระหว่างเส้นประสาทใหญ่ด้านบนเหนือทางเดินอาหาร
  2. มีช่องเหงือกที่คอหอยในระยะตัวอ่อน แต่เมื่อโตเต็มที่แล้ว บางพวกยังมีเหงือก บางพวกช่องเหงือกจะปิดมีปอดหายใจแทน
  3. มีเส้นประสาทใหญ่อยู่ด้านบนเหนือทางเดินอาหาร
  4. มีช่องว่างในลำตัวที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นมีโซเดิร์ม (mesoderm)

ไฟลัมคอร์ดาตา แบ่งเป็น 3 Subphylum คือ

  1. ซับไฟลัม ยูโรคอร์คาตา (Subphylum Urochordata)
  2. ซับไฟลัม เซฟาโลคอร์ดาตา (Subphylum Cephalochordata)
  3. ซับไฟลัม เวอร์เตบราตา (Subphylum Vertebrata)

Ex. 

– ซับไฟลัมเวอร์เตบราตา (Vertebrata) ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด

– ซับไฟลัมยูโรคอร์ดาตา (Urochordata) ได้แก่ เพรียงหัวหอม เพรียงลอย เพรียงสาย

– ซับไฟลัมเซฟาโลคอร์ดาตา (Cephalochordata) ได้แก่ แอมฟิออกซัส

ความสำคัญ

  1. ปลากระดูกแข็ง เป็นโปรตีนราคาถูก คุณภาพสูง
  2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กบ อึ่งอ่าง เขียด เป็นอาหารของมนุษย์
  
 อ้างอิง รูปช้าง                                                                                  อ้างอิง รูปเต่า

  
 อ้างอิง รูปจิงโจ้                                                                                    อ้างอิง รูปสิงโต