ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Cnidaria หรือ ไฟลัมซีเลนเทอราตา (Phylum Coelenterata)

 1. ลำตัวกลวง มีปากแต่ไม่มีทวารหนักช่องกลางเรียกว่า Gastrovascular Cavity ใช้ย่อยอาหาร และเป็นระบบหมุนเวียน
 2. เนื้อ 2 ชั้น มี Mesoglea กั้นกลาง
 3. มี (Tentacle) เป็นเส้นยาวอยู่รอบปาก
 4. มีเซลล์พิษเรียก Cnidoblast หรือไนโดไซต์ (cnidocyte) แต่ละCnidoblast มีเข้มพิษเรียก Nematocyst ทำร้ายเหยื่อ โดยจะมีมากที่ tentacle
 5. สมมาตรแบบรัศมี (Radial Symmetry)
 6. ไม่มะบบเลือด และไม่มีระบบหายใจ
 7. มีร่างแหประสาท (Nerve net) ซึ่งเป็นระบบประสาทแบบโบราณที่สุด
 8. การสืบพันธุ์แบบสลับ (Metagenesis) ในแมงกะพรุน โดยสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการปฏิสนธิระหว่างสเปริ์มกับไข่ สลับแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ
 9. รูปร่างมี 2 แบบ คือทรงกระบอก หรือรูปช่อ (Polyp) เช่น ไฮดรา,ปะการัง,กัลปังหา และรูปร่ม(medusa) เช่น แมงกะพรุน

Ex. ได้แก่ แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และไฮดรา

ความสำคัญ

 1. ไฮดราใช้เป็นผู้ล่าลูกน้ำ
 2. เกาะปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเล็กๆเปรียบเสมือนอุทยานใต้ทะเล
 3. แมงกะพรุนถ้วยใช้เป็นอาหาร
 4. แมงกะพรุนไฟเป็นอันตราย
 5. โครงร่างของปะการัง เป็นเครื่องประดับ

http://wonderopolis.org/wp-content/uploads/2011/08/jellyfish_shutterstock_56875405.jpg   http://cdn.pcwallart.com/images/clownfish-and-sea-anemone-wallpaper-4.jpg

      อ้างอิง รูปแมงกะพรุน                                                                      อ้างอิง รูปดอกไม้ทะเล   


http://go-southernmyanmar.com/assets/images/tour_cocks_comb/cocks_comb_island_5.jpg     
                                         อ้างอิง รูปปะการัง                                                                                


                                                                                               อ้างอิง รูปไฮดรา