ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Echinoderm

 1. ผนังลำตัว เป็นผิวหยาบขรุขระ เพราะมีสาร CaCO3 สะสมอยู่
 2. ลำตัวไม่มีหัวท้ายเด่นชัด อยู่ในทะเลทั้งสิ้น
 3. มีส่วนยื่นออกจากจุดกลางในแนวรัศมีเป็น 5 หรือ 5 x แฉก
 4. ระบบเลือดแบบเปิด หายใจใช้เหงือก (gill papillae) หรือ Cloacal Raspiratory tree ในปลิงทะเล
 5. สมมาตรแบบรัศมี แต่ตัวอ่อนเป็นแบบเหมือนกัน 2 ซีก
 6. การสืบพันธุ์แบบใช้เพศ และไม่ใช้เพศ
 7. เป็นสัตว์ทะเลทั้งสิ้น ไม่พบในแหล่งน้ำจืด

Ex. สัตว์ที่ผิวหนังมีหนามขุรขระ ได้แก่ ดาวทะเล เม่นทะเล เหรียญทะเล ปลิงทะเล ดาวเปราะ

ความสำคัญ

 1. ปลิงทะเล ไข่เม่นทะเล ใช้เป็นอาหาร
 2. ดาวทะเลกินหอยนางรม และทำลายปะการัง
 3. ปลาดาวหนามทำให้อวนและแหของชาวประมงขาด
 4. เม่นทะเลที่มีหนามอันตรายต่อมนุษย์และนักดำน้ำ
  
                                อ้างอิง รูปดาวทะเล                                                                                    อ้างอิง รูปเหรียญทะเล


                                                                อ้างอิง รูปเหรียญทะเล