ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Nematoda

  1. ลำตัวกลม ยาว เรียว แหลมตรงปากไม่มีข้อ-ปล้อง ผิวลำตัวปกคลุมด้วยสารคิวติน (Cutin) ป้งกันน้ำย่อยของ Host บางชนิดมรหนามปกคลุมผิวลำตัว
  2. ทางเดินอาหารสมบูรณ์ คือ ปากและทวารหนัก
  3. ไม่มีระบบเลือดและอวัยวะหายใจเฉพาะ
  4. สมมาตรเหมือนกัน 2 ซีก
  5. มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น
  6. มีประสาทวงแหวนและประสาทตามยว 5 เส้น
  7. มีเฉพาะกล้ามเนื้อตามยาว
  8. แยกเพศเป้นตัวผู้และตัวเมีย (dioecious)

Ex. พยาธิตัวกลมต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน ไส้เดือนฝอย และหนอนในน้ำส้มสายชู

ความสำคัญ

  1. หนอยพยาธิตัวกลมหลายชนิดเป็นปรสิตในคนอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ จึงมีความสำคัญทางการแพทย์
  2. ไส้เดือนฝอย ทำให้เกิดโรครากปมในพืช จึงมีความสำคัญทางการเกษตร
  
                                         อ้างอิง รูปพยาธิไส้เดือน                                                                   อ้างอิง รูปไส้เดือนฝอย

                                                                                     อ้างอิง รูปหนอนน้ำส้มสายชู