ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับ Plickers

หมายเหตุ 
  • นำมาใช้ในกิจกรรมการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
  • สามารถเฉลยและอธิบายเป็นรายข้อเกี่ยวกับคำตอบที่นักเรียนเลือก 
  • ภายหลังจากการสอบ สามารถแสดงคะแนนผลการสอบได้ทันที
  • สามารถโหลดข้อมูลผลการสอบเป็นไฟล์ Excel ได้ สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้

ภาพแสดงข้อสอบและกราฟแสดงข้อมูลคำตอบที่นักเรียนเลือก


ภาพแสดงกราฟคำตอบที่นักเรียนแต่ละคนเลือก


ภาพแสดงข้อมูลสรุปผลการสอบ