คะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0438d2a47b1014e1b8e0dcf85325cca7e&authkey=ASKr34ERAxYsR6EuA3VKlbw