คะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=079dbe4db6c8d4c079d85c05c6ac72a26&authkey=Achbm8kpZVwZK00dHiwXz3M