วิชาชีววิทยา1 ว31241
ชั้น ม.4/1 - ม.4/4 
เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
าบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
           
  ตารางเรียนวันจันทร์ ม.4/4 คาบ 3 - 4   เข้าห้องเรียน

 ตารางเรียนวันจันทร์ ม.4/2 คาบ 7 - 8    เข้าห้องเรียน


 คำอธิบายรายวิชา/ผลการเรียนรู้ Click

 สารบัญเนื้อหา Click

 ผังมโนทัศน์ Click

 รวมงานเรียนออนไลน์ 
  18 พ.ค. 2563 - 26 มิ.ย. 2563 Click
 
ตรวจสอบเวลาเรียนและการส่งงาน Click

 
กิจกรรมท้ายคาบเรียน Click 

 
เอกสารประกอบการเรียน,ลงชื่อเข้าเรียน Click

 
100 คะแนน Click