วิชาชีววิทยา2 ว31242
ชั้น ม.4/1 - ม.4/4 
เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 


าบเรียนออนไลน์
  ตารางเรียนวันศุกร์ ม.4/4 คาบ 1   เข้าห้องเรียน
  ตารางเรียนวันศุกร์ ม.4/1 คาบ 4    เข้าห้องเรียน
  ตารางเรียนวันพฤหัสบดี ม.4/2 คาบ 6 ▶ เข้าห้องเรียน
  ตารางเรียนวันพฤหัสบดี ม.4/3 คาบ 3-4  ▶ เข้าห้องเรียน
     


 คำอธิบายรายวิชา/ผลการเรียนรู้ Click

 สารบัญเนื้อหา Click

 ผังมโนทัศน์ Click

 รวมงานเรียนออนไลน์ 
  18 พ.ค. 2563 - 26 มิ.ย. 2563 Click
 
ตรวจสอบเวลาเรียนและการส่งงาน Click

 
กิจกรรมท้ายคาบเรียน,
ลงชื่อเข้าเรียน Click 

 
เอกสารประกอบการเรียน Click

 
100 คะแนน Click