คะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=068d95a39546240a189b763b0fa3721ee&authkey=AeGzH_TF32fk74QvuU0YJPo