ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนสิริธร

เกียรติบัติการอบรม