คะแนน
ชั้นคะแนนหมายเหตุ
ม.4/1 ห้องปกติ (วิทย์-คณิต)   
ม.4/2 ห้องปกติ (วิทย์-คณิต)   
ม.4/3 ห้องปกติ (วิทย์-คณิต)   
ม.4/4 ห้องปกติ (วิทย์-คณิต)   
ม.4/6 ศิลป์-ภาษา   
แสดง 5 รายการจากหน้า point31141-1-2560 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »