วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา) รหัส ว31141
ชั้น ม.4/6
เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2565

กิจกรรม เรื่อง  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  


1.  คำชี้แจง  จากข้อความที่กำหนดให้  ให้นักเรียนนำข้อความทางขวามือมาเติมหน้าข้อความทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน


.............1. Herbivore                                        
.............2. Carnivore                                         
.............3. Omnivore                                           
.............4. Detritivore                                        
.............5. Producer                                     
.............6. Decomposer                                 
.............7. เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ               
.............8. องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศ             
.............9. เกณฑ์สำคัญในการจัดแบ่งไบโอมบนบก
............10. 
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยู่รวมในที่อยู่อาศัยบริเวณ
                  เดียวกัน    


 

A. ระดับอุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน
B. แบคทีเรีย เห็ด รา
C. แร้ง  กิ้งกือ  และไส้เดือน
D. ช้าง  วัว  และควาย
E. พืช  และสาหร่าย
F. Population
G. แสงอาทิตย์
H. สิงโต  เสือ  ไฮยีน่า
I. 
Community 

J. Consumer
K. ไก่  คน  และนก
L. ความชื้น  อุณหภูมิ  และแร่ธาตุ
ผังมโนทัศน์
เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

https://drive.google.com/file/d/1AF04cZDlV19IZBzP-MIzL0lvYdPWjdwi/view?usp=sharing


เนื้อหาเพิ่มเติม
เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม


14. Detritivore =  ...................................................