.


ครูไปราชการที่ สพม.สุรินทร์ 4 วัน
ในคาบเรียนวันศุกร์ และวันอังคาร
ให้ปฏิบัติดังนี้
กิจกรรมวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
คาบ 6 (13.05-14.00 น.)


คําชี้แจง :  ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของข้อความชุด A และ ชุด B โดยนําอักษรหน้าข้อความชุด B ด้านขวามือ มาใส่ช่องว่างหน้าข้อความชุด A ด้านซ้ายมือด้านหน้าของแต่ละข้อให้ถูกต้อง (เขียนลงสมุด)

(A)


............
1. การลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน อาศัยพลังงานในรูปใด 

...........2. ทำให้น้ำออสโมชิสเข้าสู่เซลล์ 

...........3. การกินของเซลล์เป็นตัวอย่างการลำเลียงสารแบบใด 

...........4. การดื่มของเซลล์เป็นตัวอย่างการลำเลียงสารแบบใด 

...........5. น้ำออสโมซิสออกจากเซลล์จนทำให้เซลล์ลดขาดและเกิดการเหี่ยว เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า

...........6.  เป็นตัวพาในการลำเลียงแบบฟาซิลิเทต 

...........7. มีการเคลื่อนที่ของสารทุกบริเวณเท่ากัน 

...........8. สารละลายที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว 

...........9. ลำเลียงสารขนาดใหญ่ออกจากเซลล์โดยสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ 

...........10. ลำเลียงสารแบบใช้พลังงานจากบริเวณที่สารมีความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก 

 (B)


    ก. โปรตีน

    ข. ATP

    ค. พลาสโมไทซิส

    ง. พิโนไซโทซิส

    จ. ฟาโกไซโทซิส

    ฉ. พลาสโมไลซิส

    ช. เอกโซไซโทซิส

    ซ. แอกทีฟทรานสปอร์ต

    ฌ. สารละลายไอโซโทนิค

    ญ. สารละลายไฮโพโทนิค

    ฎ. ภาวะสมดุลของการแพร่ 

    ฏ. สารละลายไฮเพอร์โทนิค
กิจกรรมวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565
คาบ 7-8 (14.00-15.50 น.)

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามโดยเติมข้อความหรือเขียนอธิบายคำตอบลงในสมุด จำนวน 10 ข้อ
1. ออสโมซิสเหมือนหรือแตกต่างจากการแพร่อย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. โมเลกุลของน้ำจะแพร่เข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์พืชเต่ง ถ้าเป็นเซลล์สัตว์จะแตก เมื่อเซลล์อยู่ในสภาพแวดล้อมใด
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. ปริมาณน้ำที่เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์จะเท่ากับปริมาณของน้ำที่คลื่อนที่ออกจากเซลล์ ทำให้เซลล์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เมื่อเซลล์อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

4. เซลล์จะมีวิธีการใดที่จะลำเลียงกลูโคส กรดอะมิโน และไอออนต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็ว
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. การแพร่แบบธรรมดาเหมือนหรือแตกต่างจากการแพร่แบบฟาซิลิเทตอย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

6. เซลล์จะมีวิธีการนำสารที่เซลล์ต้องการ แต่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าภายในเซลล์เข้าสู่เซลล์ ได้อย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7. เซลล์จะขับของเสียหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อเซลล์ออกนอกเซลล์ ได้อย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8. เซลล์จะมีวิธีการนำสารที่เซลล์ต้องการ แต่มีขนาดโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ได้อย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9. การจับเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยเยื่อหุ้มเซลล์จะสร้างเท้าเทียมออกมาโอบล้อมเชื้อโรค แล้วเกิดเป็นถุงเข้าไปในเซลล์ เป็นการนำสารเข้าสเซลล์แบบใด
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

10. การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยโปรตีนตัวรับ เหมือนหรือแตกต่งจากแบบพิโนไซโทชิสอย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


  • ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่องการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ทำแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ Click หรือสแกน QR Code นี้
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ggm5TyYBMEixCUKP8xFvE6WLDKzCe1tIhJJJvAJMvNNUNUg4UURHNURJSDEwSVY4Tk5UNEtWR0dVSy4u

  • สามารถศึกษาเอกสารเรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์ ตามเอกสารข้างล่างแบบฟอร์มนี้ ประกอบการทำแบบฝึกหัด

เนื้อหา
เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์


รายชื่อนักเรียนทำแบบทดสอบ
(แนวข้อสอบ)
เนื้อหา
เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ไบโอม

เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ

เฉลยกิจกรรม 
เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ

กิจกรรม เรื่อง  ไบโอม (biomes)

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยศึกษาแนวทางในการตอบคำถามจากเอกสารด้านบน

    1. ไบโอม (biomes) หรือชีวนิเวศ หมายถึง   
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................


    2. พืชเด่นที่พบในไบโอมบนบกแต่ละชนิดได้แก่อะไรบ้าง 

ชนิดของไบโอม

พืชเด่นที่พบ

ป่าดิบชื้น

 

ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น

 

ป่าสน

 

ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น

 

สะวันนา

 

ทะเลทราย

 

ทุนดรา

 


    3. ประเทศไทยพบไบโอมบนบกชนิดใดบ้างและอยู่ในภาคใดของประเทศ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................


    4. แหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มแตกต่างกันอย่างไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
กิจกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2565

กิจกรรม เรื่อง  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  


1.  คำชี้แจง  จากข้อความที่กำหนดให้  ให้นักเรียนนำข้อความทางขวามือมาเติมหน้าข้อความทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน


.............1. Herbivore                                        
.............2. Carnivore                                         
.............3. Omnivore                                           
.............4. Detritivore                                        
.............5. Producer                                     
.............6. Decomposer                                 
.............7. เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ               
.............8. องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศ             
.............9. เกณฑ์สำคัญในการจัดแบ่งไบโอมบนบก
............10. 
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยู่รวมในที่อยู่อาศัยบริเวณ
                  เดียวกัน    


 

A. ระดับอุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน
B. แบคทีเรีย เห็ด รา
C. แร้ง  กิ้งกือ  และไส้เดือน
D. ช้าง  วัว  และควาย
E. พืช  และสาหร่าย
F. Population
G. แสงอาทิตย์
H. สิงโต  เสือ  ไฮยีน่า
I. 
Community 

J. Consumer
K. ไก่  คน  และนก
L. ความชื้น  อุณหภูมิ  และแร่ธาตุ
ผังมโนทัศน์
เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

https://drive.google.com/file/d/1AF04cZDlV19IZBzP-MIzL0lvYdPWjdwi/view?usp=sharing
14. Detritivore =  ...................................................


วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา) รหัส ว31141
ชั้น ม.4/6
เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
***