กิจกรรม เรื่อง  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  


1.  คำชี้แจง  จากข้อความที่กำหนดให้  ให้นักเรียนนำข้อความทางขวามือมาเติมหน้าข้อความทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน


.............1. Herbivore                                        
.............2. Carnivore                                         
.............3. Omnivore                                           
.............4. Detritivore                                        
.............5. Producer                                        .............6. Decomposer                                 
.............7. เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ               
.............8. องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศ             
.............9. เกณฑ์สำคัญในการจัดแบ่งไบโอม
............10. กลุ่มสิ่งมีชีวิตมาอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง    


 

A. ระดับอุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน
B. แบคทีเรีย เห็ด รา
C. แร้ง  กิ้งกือ  และไส้เดือน
D. ช้าง  วัว  และควาย
E. พืช  และสาหร่าย
F. ระบบนิเวศ
G. แสงอาทิตย์
H. สิงโต  เสือ  ไฮยีน่า
I. สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยู่รวม ในที่อยู่อาศัยบริเวณเดียวกัน
J. Consumer
K. ไก่  คน  และนก
L. ความชื้น  อุณหภูมิ  และแร่ธาตุ