อบรม Google Apps for Education (สพม.33) 

22 - 23 พฤษภาคม และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ทีมงานขยายผลจากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
รุ่นที่ 1
1. นายบัญชา  ภาวสิทธิ์                  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
2. นายสุทธิพจน์  พุฒิวัจน์               โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
3. นายชาญณรงค์  มุมทอง              โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรับเกียรติบัตรจากวิทยากรบริษัท Google ประเทศไทยรับรางวัลการแข่งขัน Kahoot Game  คะแนนสูง

อันดับ 1 รุ่นที่ 1รับรางวัลการออกแบบและนำเสนอเว็บไซต์จาก Google Sites 

อันดับ 1 รุ่นที่ 1