สอบแก้ข้อสอบกลางภาค 2/2562

บวกคะแนนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน และบวกเพิ่มสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านแล้ว


1. ข้อสอบปรนัย ให้นักเรียนเขียนโจทย์ 

(วาดรูปด้วยไหมครับ/คะ ...วาดสิครับ วาดคร่าวๆไม่ต้องสวย) และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ลงสมุด

2. ข้อสอบอัตนัย ให้นักเรียนเขียนโจทย์และตอบคำถาม ลงสมุ