ลำดับที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา
1. 22 - 23 พฤษภาคม และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อบรม Google Apps for Education (สพม.33) กิจกรรมรุ่นที่ 1 เว็บไซต์การอบรม 1/2558 
2. 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขยายผลการอบรม Google Apps for Education กิจกรรมการขยายผล เว็บไซต์การอบรม 1/2558 
3.  23 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer DLIT @Udon (ทีม Google) Click 1/2558 
4. 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer DLIT @Buriram Click 1/2558 
5. 5 - 6, 18 - 21 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะทำงานการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) DLIT @Surin (สพม.33) Click 1/2558 
6. 1 - 3 ตุลาคม 59 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิตอลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี IC3 LOGIN 1/2559 
7. 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Click  2/2559 
8. 2-3 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Click  1/2560 
9. 10-11 มิถุนายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ Click  1/2560 
10. 28-29 กรกฎาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT Click คำสั่ง 1/2560 
11. 5-6 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  Click  1/2560 
12. 9-10 กันยายน 2560 โครงการ การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล  Click  1/2560 
13. 23-24 กันยายน 2560 หลักสูตรการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate Click  1/2560 
แสดง 13 รายการจากหน้า channarong จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข, เวลาที่แก้ไข, เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »1. โอเน็ต ม.3   ปี 2558 Download

2. โอเน็ต ม.6   ปี 2558 Download


3. โอเน็ต ม.3   ปี 2559 Download

4. โอเน็ต ม.6   ปี 2559 Download