2. กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละต้น ลดภาวะโลกร้อน
สิ่งที่นักเรียนจะต้องระบุในภาพ

1. ชื่อ - สกุล
2. ชั้น  เลขที่
3. ชื่อต้นไม้
4. วันเดือนปีที่ปลูก
5. สถานที่ปลูก
6. เขียนคำขวัญเชิญชวน "คนไทยร่วมใจปลูกต้นไม้"