การอบรมปฏิบัติการโครงการ "Google Apps for Education"
วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

วิทยากรหลัก 
1. นายบัญชา  ภาวสิทธิ์                
2. นายสุทธิพจน์  พุฒิวัจน์           
3. นายชาญณรงค์  มุมทอง           

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รูปภาพกิจกรรม Click ที่ภาพ ด้างล่าง

https://drive.google.com/folderview?id=0B8UYv05Dg_LhNjZuS2h0OVJBMkE&usp=sharing

ผลงานครู
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget