คำศัพท์ทางชีววิทยา 
เรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1. Reproduction =  การสืบพันธุ์
2. Asexual Reproduction
3. Sexual Reproduction
4. Binary Fission = การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เช่น ยูกลีนา 
5. Eukaryote
6. Prokaryote
7. Budding
8. Conjugation
9. Specific Organization
10. Metabolism
11. Catabolism
12. Anabolism
13. Adenosine Triphosphate
14. Irritability
15. Movement
16. Adaptation
17. Evolution
18. Contractile Vacuole
19. Cellular Respiration
20. Photosynthesis
21. Cell Multiplication
22. Growth
23. Cell Differentiation
24. Morphogenesis
25. Homeostasis
26. Saprophyte = สิ่งมีชีวิตที่บริโภคของเสียจากสัตว์ หรือซากของสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร ทำให้เศษซากอินทรีย์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น แร้ง ปลวก ไส้เดือนดิน กิ้งกือ หอย ด้วง

27. Ephemeral plant = 
28. Annual plant =
29. Biennial plant 
30. Perennial plant 
31. Herb 
32. Shrub 
33. Tree =------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------เช็คชื่อ 402