สื่อประกอบการเรียนเรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน (Protein Synthesis) 
วิชาชีววิทยา ว33244 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
โดย
นายนพปฏล  โพธิ์ภักดี 
นายกิตติศักดิ์  สุขเกิด 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม