https://www.zipgrade.com/login/
  • ตรวจข้อสอบโดยใช้แอพ ZIPGRADE
  • บอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบ
หลักการทำงานคือ
1 สแกนไฟล์เฉลยเข้าไป 
2 สแกนกระดาษคำตอบของนักเรียน
3 แอปฯ จะให้คะแนนออกมาซึ่งเป็นแอพที่มีประโยชน์มาก
        - โรงเรียนไม่ต้องซื้อเครื่องตรวจข้อสอบในราคาแพงๆ 
        - ครูหรืออาจารย์ที่มีและสามารถใช้ smart phone สามารถใช้แอพนี้ได้ 
        - แอปที่ให้โหลดฟรีการใช้งานครั้งแรกจะเป็นการทดลองใช้สแกนได้ 100 แผ่น หากจะใช้แบบไม่จำกัดต้องชำระเงินรายปีประมาณ 
           249 บาท/ราย 2 เดือน 69 บาท
       - ครูไทยยุค Thailand 4.0 ลองโหลดมาใช้ดูนะครับ